Romanian English Bulgarian

 

 

За Вас, търговци на мебели от
района на гр. Бургас!
Услуга за територията на
Югоизточна България!
Доставка ЕКСПРЕС до всеки търговски обект в Бургас!
За информация: 056 82 78 82
 
Мебели и Матраци

 

Gold-Apolo е член на БКДМП

 

Ако можете да си позволите да смените мебели само в една стая от дома си, коя ще бъде тя?
 

Мебели и матраци GOLD-APOLO.

Print E-mail

 

Image Мебелна фабрика Голд-Аполо стартира производствената си дейност през 1999г с петгодишен опит в търговията на дребно на мебели и обзавеждане. За период от шест години са изградени и успешно стартирани 4 производства:


- Производство на корпусна мебел

- Производство на матраци

- Производство на мека мебел

- Производство на пружинни пакети тип Бонел


Днес Мебелна фабрика ГОЛД-АПОЛО е сред водещите производители на мебели в страната. Притежаваме собствена база с площ над 13 000кв.м. Основните ни дейности са фокусирани върху разработване, производство и продажба на конкурентни продукти чрез изграждане на трайни и коректни отношения с партньори и доставчици. Постигаме целите си с непрекъснати инвестиции в модерно технологично, производствено и складово оборудване, увеличаване на производствените мощности, разширение на логистичния парк, поддържане и повишаване квалификацията на производствения и административен персонал.

 

Осигуряваме постоянно качество на продуктите, както и обслужване и доставки към партньорите чрез прилагане и непрекъснато усъвършенстване на вътрешно-производствен контрол, контрол и изпитване на готовия продукт, осигуряване на квалифицирани специалисти в производствените, административни и логистични отдели.


Мебелна фабрика Голд-Аполо е динамично развиваща се организация, доказала се в годините като надежден партньор, способен да осигури взаимоизгодни отношения и развитие на своите клиенти. Всеки настоящ и бъдещ клиент може да разчита на коректен и дългосрочен партньор в наше лице. 


От 2009г Голд Аполо ООД е сертифицирана съгласно изискванията на международния стандарт ISO 9001 и до сега успешно поддържаме сертификацията.

 

Притежаваме  лиценз за международен транспорт, издаден от Министерство на транспорта и извършваме доставките си с различни по вид и товароносимост превозни  средства.

 

Голд Аполо е една от първите мебелни фабрики в България с продуктов знак „Проверени български мебели” и е член на Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост от 2002г.    


Търговската ни мрежа на територията на Република България включва над 150 търговски партньори, които предлагат изделията в над 300 търговски обекта. 

 

На външния пазар фирмата има търговски партньори в Румъния, Македония, Гърция и Италия. 


 

=========

 

Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.001-0294 "Подобряване на производствените процеси в Голд Аполо ООД", Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.001-0294-C01 по ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г., Голд Аполо ООД провежда процедура за избор с Публична покана, с предмет: 

"Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА

- Обособена позиция 1 - Машина за пришиване на цип на калъфи за матраци - 1 бр. 

- Обособена позиция 2 - Оптимизиращ циркуляр - 1 бр. 

- Обособена позиция 3 - Профилно режеща машина за дунапрен - 1 бр. 

- Обособена позиция 4 - Контурно режеща машина за дунапрен - 1 бр. 

- Обособена позиция 5 - Машина за разкрояване на плочи - 1 бр. 

- Обособена позиция 6 - Едностранна кантираща машина - 1 бр.". 

 Тръжната документация може да бъде свалена от ТУК.   

 

========= 

 

Голд Аполо ООД сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.001-0294-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001„Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

За още информация натиснете тук 

 

=========

 

Image 

“Голд Аполо” ООД организира пресконференция във връзка с реализацията на одобрен проект за безвъзмездна финансова помощ. Компанията сключи договор BG16RFOP002-2.001-0294-C01 „Подобряване на производствените процеси в „Голд Аполо“ ООД“ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Проектът цели дa подобри производствения капацитет и експортния потенциал на „Голд Аполо“ ООД - средно предприятие от мебелната промишленост, чрез инвестиция в ново, модерно и ефективно производствено оборудване, което ще позволи на компанията да остане конкурентоспособна на българския пазар и да разшири позициите си на европейския. Проектът  се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата му стойност е 1 653 379,00 лв., от които 843 223,29 лв. европейско и 148 804,11 лв. национално съфинансиране.

Пресконференцията ще се проведе на 13 април 2017 г. от 13,00 ч. на адрес: гр. Русе, ул. ВИТ № 12, „Голд Аполо“ ООД - конферентна зала.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg  ------------------------------------------------------

Проект BG16RFOP002-2.001-0294 „Подобряване на производствените процеси в „Голд Аполо“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Голд Аполо“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

=========

 

Image 

На 13.04.2017 г. русенското мебелно предприятие „Голд Аполо“ ООД проведе пресконференция във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.001-0294 „Подобряване на производствените процеси в „Голд Аполо“ ООД“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 1 653 379,00 лева, от които 843 223,29 лв. европейско и 148 804,11 лв. национално съфинансиране. Другата част от разходите по проекта се осигурява от „Голд Аполо“ ООД. Проектът се изпълнява в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0294-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ и трябва да приключи през месец юли 2017 г.

Проектът предвижда закупуване и въвеждане в експлоатация на: 1 бр. оптимизиращ циркуляр; 1 бр. контурно режеща машина за дунапрен; 1 бр. машина за разкрояване на плочи; 1 бр. едностранна кантираща машина; 1 бр. машина за пришиване на цип на калъфи за матраци; 1 бр. профилно режеща машина за дунапрен.

Инвестицията ще доведе до подобряване производствения капацитет и експортния потенциал на компанията, като се очаква: достигане на над 15% увеличение на производителността за период от 3 години, след изпълнение на проекта спрямо 2014 г.; увеличаване на средните генерирани приходи от износ с над 25% за период от 3 години спрямо 2014 г; повишаване на ефективността на производствените разходи с над 16% за период от 3 години; постигане на изискуемото от клиентите качество и модернизация на продукцията; оптимизиране на използването на материали, консумативи и електроенергия.

С помощта на проекта „Голд Аполо“ООД ще направи още една крачка към повишаване на производителността на фирмата, оптимизиране на производствените процеси, осигуряване на финансов ресурс за нови инвестиции, разширяване на пазарите в България, намиране на нови клиенти на международния пазар, подобряване на характеристиките и качеството на продуктите.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg  ------------------------------------------------------

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ГОЛД АПОЛО“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

========= 

 

Image 

“Голд Аполо” ООД организира втора пресконференция във връзка с реализацията на проект „Подобряване на производствените процеси в „Голд Аполо“ ООД“ по договор за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.001-0294-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Целите на проекта са свързани с подобряване производствения капацитет и експортния потенциал на „Голд Аполо“ ООД - средно предприятие от мебелната промишленост, чрез инвестиция в ново, модерно и ефективно производствено оборудване, което ще позволи на компанията да остане конкурентоспособна на българския пазар и да разшири позициите си на европейския. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата му стойност е 1 653 379,00 лв., от които 843 223,29 лв. европейско и 148 804,11 лв. национално съфинансиране.

Пресконференцията ще се проведе на 26 юни 2017 г. от 15,00 ч. на адрес: гр. Русе, ул. ВИТ № 12, „Голд Аполо“ ООД - конферентна зала.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg  ------------------------------------------------------

Проект BG16RFOP002-2.001-0294 „Подобряване на производствените процеси в „Голд Аполо“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Голд Аполо“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

=========

 

Image 

На 26.06.2017 г. Голд Аполо ООД проведе втора пресконференция в качеството си на Бенефициент по проект BG16RFOP002-2.001-0294 „Подобряване на производствените процеси в „Голд Аполо“ ООД“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 1 653 379,00 лева, от които 843 223,29 лв. европейско и 148 804,11 лв. национално съфинансиране. Другата част от разходите по проекта се осигурява от „Голд Аполо“ ООД. Проектът се изпълнява в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0294-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ и предстои да приключи през месец юли 2017 г. 

По време на събитието бе представен напредъка по проекта, както и очакваните ефекти от реализиране на инвестицията - 1 бр. оптимизиращ циркуляр; 1 бр. контурно режеща машина за дунапрен; 1 бр. машина за разкрояване на плочи; 1 бр. едностранна кантираща машина; 1 бр. машина за пришиване на цип на калъфи за матраци; 1 бр. профилно режеща машина за дунапрен. Основните ползи за компанията са свързани с увеличение на производителността, приходите от износ, ефективността на производствените разходи, повишаване на качеството и добавяне на нови характеристики към произвежданите продукти.

Благодарение на проекта „Голд Аполо“ ООД прави още една крачка към повишаване на производствения капацитет, оптимизиране на производствените процеси, осигуряване на финансов ресурс за нови инвестиции, разширяване на пазарите в България и намиране на нови клиенти на международния пазар. 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg  ------------------------------------------------------

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ГОЛД АПОЛО“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

 

 
Политика за поверителност